Algemene voorwaarden

Van harte welkom bij Alex Lloyd Club
Om er voor te zorgen dat u plezierig en veilig kunt sporten en ontspannen hebben wij het navolgende clubreglement opgesteld. Hierin zijn opgenomen:

1. Communicatie
2. Privacy en persoonsgegevens
3. Algemene bepalingen en lidmaatschapsvoorwaarden
4. Huisregels

Heeft u nog vragen? Raadpleeg een medewerker bij de receptie of mail naar
harderwijk@alexlloydclub.nl
Wij zijn u graag van dienst!

Team Alex Lloyd Club wenst u een sportieve en plezierige tijd en veel succes bij het behalen van uw doelstelling(en).

1. Communicatie

1. Communicatie op de club
Onze medewerkers zijn er om u optimaal van dienst te zijn en te begeleiden. Heeft u een vraag, een klacht of een idee, aarzel niet om deze aan een van onze medewerkers kenbaar te maken. U kunt ook mailen naar harderwijk@alexlloydclub.nl

2. Online communicatie
Volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van alle weetjes en wordt onderdeel van onze online community. Kijk op onze website www.alexlloydclub.nl voor informatie over alle sportmogelijkheden.

3. E-mail communicatie
Wij vragen u ons een actueel e-mailadres te verstrekken in verband met de automatischeafspraakbevestigingen en administratieve doeleinden. Slechts incidenteel zenden wij u berichten/mededelingen, waarvan wij wettelijk verplicht zijn u deze te melden.

2. Privacy en persoonsgegevens

1. Geef wijzigingen in uw persoonsgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres en/of bankrekening) zo spoedig mogelijk door aan de administratie door een e-mail te sturen naar harderwijk@alexlloydclub.nl, zodat wij u optimaal van dienst kunnen blijven.
2. Uw persoonsgegevens worden in onze administratie verwerkt en beheerd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

3. Algemene bepalingen en lidmaatschapsvoorwaarden

1. Lidmaatschap
Het Lidmaatschap wordt naar keuze van deelnemer aangegaan voor een periode zoals aangegeven en overeengekomen op het digitale inschrijfformulier. Na de minimale contractperiode wordt de overeenkomst automatisch per maand of conform abonnementsvorm verlengd. Inschrijfformulier ontvangt u digitaal per e-mail.

Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

2. Beëindigen van lidmaatschap
Het lidmaatschap kan gedurende de minimale contractduur niet worden beëindigd Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, kan dat ná de minimale contractduur met inachtneming van een maand opzegtermijn en dient u hiervoor een opzeggingsformulier in te vullen bij de receptie. Mondelinge opzeggingen, opzeggingen per mail of anders worden niet gehonoreerd.

De opzegtermijn van een maand geldt ook in geval van ziekte, zwangerschap of verhuizing. Indien het lidmaatschap niet tijdig of niet op juiste manier is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.Bij achterstallige contributie is opzeggen niet mogelijk en loopt het lidmaatschap door. Bij beëindiging van een lidmaatschap met tegoeden, komen de tegoeden op de einddatum te vervallen.

3. Niet-goed-geld-terug-garantie
Alex Lloyd Club verklaard hierbij dat u recht heeft op 100 % niet-goed-geld-terug-garantie indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft minimaal 20x 2 rondes op de Milon Cirkel getraind (uw eerste insteltraining telt niet mee in dit aantal)
 • U heeft dit maximaal 2x per week en minimaal 1x per 5 dagen gedaan
 • U vult een uitschrijfformulier in Op de 20 ste trainingsdag
 • Deze 20 ste training valt binnen 90 dagen na aanvang van uw inschrijfdatum

Deze garantie vervalt indien Alex Lloyd Club één van de (maand)bedragen zoals overeengekomen op uw aanmeldingsformulier niet heeft kunnen incasseren of door u gestorneerd wordt.

4. Contributie
De contributie is uitsluitend per automatisch incasso en bij vooruitbetaling verschuldigd. De contributie is te allen tijde verschuldigd, ongeacht de mate waarin deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten, door omstandigheden een of meerdere faciliteiten van de club tijdelijk niet beschikbaar zijn of lesprogramma’s of instructeurs wijzigen. Het incasseren van de contributie zal iedere maand worden uitgevoerd. Indien het niet mogelijk is om te incasseren of in geval van een storno behoudt Alex Lloyd Club zich het recht voor om € 6,00 storno- c.q. administratiekosten in rekening te brengen. De contributie dient alsnog omgaand te worden voldaan. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, behoudt Alex Lloyd Club het recht voor om u  de toegang tot de club te ontzeggen tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien deelnemer in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen is Alex Lloyd Club gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en zijn alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen direct opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid door deelnemer te worden voldaan.

Indien Alex Lloyd Club een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer. Alex Lloyd Club behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen te allen tijde vroegtijdig door Alex Lloyd Club gepubliceerd worden. De tarieven zijn inclusief B.T.W. Alex Lloyd Club is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de B.T.W.

5. Clubpas
Bij inschrijving ontvangt u een clubpas. Met de clubpas heeft u toegang tot de club, de Milon Cirkel en de lockers. De clubpas is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de clubpas, dient u hiervan direct melding te maken bij de receptie. Uw clubpas zal vervolgens worden geblokkeerd, waarna u tegen betaling bij de receptie een nieuwe clubpas kunt aanschaffen.

6. Veiligheid, voorzorgen en aansprakelijkheid
De toegang en het gebruik van alle faciliteiten van de club geschiedt op eigen risico. Zwangere vrouwen en zij die lijden aan suikerziekte of hoge bloeddruk, adviseren wij voorafgaande aan het gebruik van de faciliteiten van de club met hun huisarts hieromtrent te overleggen.

Indien deelnemer onvoldoende bekend is met bepaalde faciliteiten en/of apparatuur, dient zij voorafgaande aan het gebruik hiervan een instructeur van de club om nader uitleg te
vragen. Deze instructie is kosteloos. Deelnemer verklaart middels ondertekening van het inschrijfformulier Alex Lloyd Club, haar medewerkers en haar bezoekers c.q. leden niet aansprakelijk te zullen stellen voor ongevallen, blessures of dood dan wel vermissing of beschadiging van eigendommen. Alex Lloyd Club zal worden gevrijwaard voor alle aanspraken ten deze en zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen. Schade ontstaan door deelnemer door het zich niet houden aan de instructies, reglement en huisregels, zullen in alle gevallen op deelnemer worden verhaald.

Eventuele gevonden voorwerpen kunt u terugvinden op de daarvoor aangewezen plek. Waardevolle eigendommen kunt u opbergen in de lockers. Het gebruik van de lockers geschiedt op eigen risico. Wij verzoeken u om na de training uw eigendommen uit de locker te verwijderen. De lockers worden dagelijks, vlak voor sluitingstijd automatisch geopend. Gebruik géén kauwgom tijdens het sporten Gebruik géén verdovende middelen voordat u van de faciliteiten van de club gebruik maakt. Verdovende middelen verminderen uw reactievermogen en kunnen derhalve tot ongelukken of blessures leiden.

7. Clubreglement en wijzigingen
Het clubreglement is van toepassing op alle faciliteiten van de club. Alex Lloyd Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in het clubreglement indien zij deze wijzigingen in het belang acht voor de veiligheid van haar leden, de handhaving of verbetering van het kwaliteitsniveau of andere aspecten, welke naar de beoordeling van de club van belang kunnen zijn voor het welzijn van haar leden en de exploitatie van de club. Wijzigingen zijn nimmer grond voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, tenzij de wijzigingen zo zwaarwichtig zijn, dat van deelnemer redelijkerwijze niet langer verwacht mag worden dat zij het lidmaatschap continueert. Alex Lloyd Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in het product- endienstaanbod.

8. Openingstijden
De openingstijden van de club worden vastgesteld door Alex Lloyd Club. Indien deze wijzigen zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie in de club en op
de website.

Alex Lloyd Club behoudt zich het recht voor om in de Zomervakantie beperkte openingstijden te hanteren. Tijdens officiële feestdagen en eventuele nader te bepalen dagen, zal de club
gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van de contributie. Alex Lloyd Club behoudt zich het recht voor om te allen tijde personen de toegang tot de club te weigeren, zonder opgaaf van reden. Of het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen alsmede personen te royeren.

4. Huisregels
 Deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels
 Deelnemer dient zich te houden aan gegeven instructies en vastgesteld reglement
 Meld de instructeur onmiddellijk indien u zich onwel voelt
 Bij ieder bezoek aan de club dient u uw clubpas te gebruiken, anders kan toegang worden
geweigerd
 In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn
 Het dragen van schone sportschoenen (géén straatschoeisel) en het gebruik van een
handdoek is verplicht
 Ter voorkoming van ongevallen is gebruik van drinkglazen of blikjes in de sportruimtes niet
toegestaan. Maak gebruik van een bidon.
 Het dragen van caps, petten en/of baseballpetten is tijdens het sporten in de sportruimtes
niet toegestaan
 Omkleden dient uitsluitend te geschieden in de kleedruimtes
 Mobiel telefoneren is in de sportruimtes niet toegestaan
 Roken is niet toegestaan
 Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld in de club wordt op geen
enkele wijze getolereerd
 Het is niet toegestaan om kinderen mee te nemen naar de club
 Huisdieren zijn niet toegestaan in de club
 Het is deelnemer niet toegestaan producten of diensten te verkopen in de club of deze ter
beschikking te stellen aan derden
 Het is niet toegestaan om drugs dan wel in zijn algemeenheid, stimulerende middelen (zoals
anabolen steroïden) te gebruiken in de club

 

Contact

Alex Lloyd Club
Kuipwal 43
3841 KP Harderwijk

0341-708708
 • Na een dag hard werken is er niks gezonder dan zo'n lekkere no-nonsense training.

  Leo
 • ALC is een kleine sportschool, het is er erg gezellig/knus. En er is veel persoonlijke begeleiding.

 • Het is kleinschalig, erg persoonlijk en er hangt een goede sfeer.

  Mark
 • Ik sport sinds een jaar met plezier bij Alex Lloyd Club. Het is prettig vertoeven tussen de medewerkers van Alex Lloyd.

  Thijs
 • Het is een leuke sportschool met goed personeel, die de leden persoonlijk bij naam kent, goed begeleid en motiveert!

  Roel
Leo Dé Mark Thijs Roel

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.